Regulamin

ARTYKUŁ 1. ZASTOSOWANIE

1.1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty FLY-LAB oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy FLY-LAB a kupującym.

1.2. Przed zawarciem umowy na odległość drogą elektroniczną tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony kupującemu drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł być łatwo przechowywany przez kupującego na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można odczytać drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie kupującego drogą elektroniczną lub w inny sposób.

1.3. Składając zamówienie oznaczasz, że zgadzasz się z warunkami dostawy i płatności.

ARTYKUŁ 2. UMOWA

2.1. Umowa zostaje zawarta, jeżeli kupujący przyjął ofertę drogą elektroniczną, a FLY-LAB niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną.

2.2. FLY-LAB podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli kupujący może zapłacić drogą elektroniczną, sprzedający podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

2.3. Jeśli kupujący popadnie w zwłokę w stosunku do sprzedającego w rozliczeniu jakiejkolwiek umowy, FLY-LAB ma zawsze prawo, nawet po całkowitym lub częściowym zrealizowaniu zamówienia, przed przystąpieniem do dostawy, do żądania od kupującego , że zapewnia wystarczające zabezpieczenie, że wypełnił swoje zobowiązania płatnicze.

2.4. Wszystkie zdjęcia, zdjęcia i rysunki z danymi dotyczącymi wag, wymiarów, kolorów na stronie FLY-LAB są jedynie orientacyjne, mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

2.5. Jeśli złożysz zamówienie we FLY-LAB, Twoje dane zostaną uwzględnione w bazie klientów FLY-LAB. FLY-LAB przestrzega ustawy o aktach osobowych i nie udostępnia Twoich danych osobom trzecim. FLY-LAB szanuje prywatność użytkowników strony internetowej i zapewnia poufność danych osobowych. FLY-LAB korzysta w niektórych przypadkach z listy mailingowej. Każda wiadomość zawiera instrukcje dotyczące usunięcia siebie z tej listy.

ARTYKUŁ 3. CENY

3.1. Ceny oferowanych produktów nie ulegają podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian prawnych.

3.2. Transakcje zawierane z FLY-LAB odbywają się zawsze na uzgodnionych warunkach.

3.3. Wszystkie poprzednie ceny wygasają automatycznie w momencie zmiany, nie można z tego wywodzić żadnych praw.

3.4. Wszystkie ceny na stronie podlegają błędom w druku i pisowni. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni.

3.5. Wszystkie ceny na stronie podane są w euro i zawierają 21% podatku VAT.

3.6. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Po zaakceptowaniu przez kupującego niewiążącej oferty, FLY-LAB zastrzega sobie prawo do wycofania się lub odstąpienia od oferty w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji.

3.7. Zobowiązania ustne są wiążące dla FLY-LAB dopiero po ich wyraźnym pisemnym potwierdzeniu.

3.8. Oferty FLY-LAB nie dotyczą automatycznie zamówień powtarzających się.

3.9. FLY-LAB nie może zostać pociągnięty do swojej oferty, jeśli klient powinien był zrozumieć, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd pisarski.

ARTYKUŁ 4. PRAWO ODSTĄPIENIA

4.1. W przypadku zakupu konsumenckiego zgodnie z art. 7:5 holenderskiego kodeksu cywilnego, konsumentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w ciągu 7 dni roboczych bez podania przyczyny. Okres refleksji rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta. Jeżeli po upływie tego terminu konsument nie zwrócił sprzedawcy dostarczonego towaru, zakup jest faktem.

4.2. Przed przystąpieniem do zwrotu, konsument jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia FLY-LAB w terminie 14 dni roboczych od daty dostawy. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony na czas.

4.3. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz w oryginalnym stanie i opakowaniu do FLY-LAB, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez FLY-LAB. Odesłanie dostarczonego towaru odbywa się w całości na koszt i ryzyko konsumenta.


4.4. Das princehende Widerrufsrecht gilt nicht für Waren, na który zwraca się uwagę po Spezifikationen des Verbrauchers, darunter beispielsweise kundenspezifice Anpassungen, oder that einen einutig personlichen Charakter haben haben.

ARTYKUŁ 5. KOSZTY BEI RÜCKTRITT

5.1. Władza Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, gehen höchstens die Kosten der Rücksendung zu seinen Lasten.

5.2. Unter Beachtung der Bestimmungen des Artikels 4 stwierdza FLY-LAB sicher, że Verbraucher der full Kaufbetrag bez bereechneten Versandkosten innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rücksendung zurückerstattet wird.

ARTYKUŁ 6. ZABEZPIECZENIA ZAWIESZENIA

6.1. Die Lieferung erfolgt solange der Vorrat reicht.

6.2. Die Angabe der Lieferzeit jest annähernd. FLY-LAB zobowiązuje się, die angegebene Lieferzeit so weit wie möglich einzuhalten, haftet jedoch nicht für die Folgen einer Terminüberschreitung, któremu es nicht zumutbar hätte może zapobiec. Eine solche Überschreitung verpflichtet FLY-LAB again zu einer Entschädigung, ani gibt sie dem Käufer das Recht, den Vertrag aufzulösen.

6.3. Wird die in Absatz 1 dieses Artykuły genannte voraussichtliche Lieferzeit überschritten, wird FLY-LAB eine weitere Frist zur Lieferung eingeräumt. Diese weitere Laufzeit entspricht der ursprünglich erwarteten Lieferzeit mit maximal einem Monat. Bei Überschreitung dieser weiteren Frist hat der Käufer das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen aufzulösen.

ARTYKUŁ 7. DOSTAWA

7.1. Miejscem dostawy jest adres, który kupujący wyraźnie podał FLY-LAB. Jeżeli adres jest błędny lub błędny z powodu niepełnych lub błędnych informacji podanych przez kupującego, koszty zwrotu i ponownego wysłania paczki obciążają konto kupującego.

7.2. Wszystkie towary przewożone są na koszt kupującego, chyba że koszty frachtu są wliczone w cenę.

7.3. W przypadku nadania towaru transportem firmy FLY-LAB lub spedytorami pracującymi na jego zlecenie dostawa nastąpi na parter poprzez zaoferowanie towaru kupującemu. W takim przypadku towary przewożone są na ryzyko FLY-LAB aż do momentu dostawy.

7.4. Jeżeli kupujący odmówi natychmiastowego odbioru towaru przedstawionego mu prawidłowo i w stanie nieuszkodzonym, na jego rachunek leżą wynikające z tego koszty frachtu, koszty magazynowania i wysyłki zwrotnej itp.

ARTYKUŁ 8. GWARANCJA I REKLAMACJE

8.1. FLY-LAB udziela kupującemu gwarancji użytkownika na dostarczone przez siebie produkty, licząc od dnia wystawienia faktury, w zakresie, w jakim dotyczy ona wad leżących po stronie sprzedającego, które ujawnią się podczas normalnego użytkowania, np. na podstawie poniższej procedury amortyzacyjnej : – w ciągu 1 roku od daty wystawienia faktury: koszty naprawy lub wymiany, w tym frachtu na terenie Holandii, w całości pokrywa FLY-LAB.

8.2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru niezwłocznie po otrzymaniu. Jeśli okaże się, że dostarczony przedmiot jest niewłaściwy, wadliwy lub niekompletny, klient musi niezwłocznie zgłosić te wady na piśmie do FLY-LAB (przed przystąpieniem do zwrotu do FLY-LAB). Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone towary muszą i mogą być zgłoszone FLY-LAB na piśmie nie później niż 2 miesiące po dostawie. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu (wraz z akcesoriami i towarzyszącą dokumentacją) oraz w nowym stanie. Oddanie do użytku po wykryciu wady, szkody spowodowanej wykryciem wady, obciążenia i/lub odsprzedaży po wykryciu wady, powoduje całkowite unieważnienie tego prawa do reklamacji i zwrotu.

8.3. Jeżeli reklamacje klienta zostaną uznane przez FLY-LAB za zasadne, FLY-LAB według własnego uznania albo bezpłatnie wymieni dostarczony towar, albo pisemnie uzgodni z klientem odszkodowanie, przy założeniu, że odpowiedzialność FLY -LAB, a co za tym idzie, kwota odszkodowania jest zawsze ograniczona do maksymalnej kwoty faktury za odpowiednie pozycje lub (według uznania FLY-LAB) do maksymalnej kwoty objętej w danym przypadku ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej FLY-LAB. Wszelka odpowiedzialność FLY-LAB za jakąkolwiek inną formę szkód jest wykluczona, w tym dodatkowe odszkodowanie w jakiejkolwiek formie, odszkodowanie za szkody pośrednie lub szkody wtórne lub szkody z powodu utraconego zysku.

8.4. FLY-LAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem produktu przez kupującego lub osobę trzecią.

8.5. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli: A) i tak długo, jak nabywca zalega z FLY-LAB; B) Klient sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone towary lub zlecił ich naprawę/przetwarzanie osobom trzecim. C) dostarczone towary zostały narażone na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub zostały potraktowane niezgodnie z instrukcjami FLY-LAB i/lub instrukcjami użytkowania na opakowaniu; D) wadliwość jest w całości lub w części wynikiem regulacji, które rząd ustanowił lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

ARTYKUŁ 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. W zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność FLY-LAB za szkody spowodowane wadami dostarczonych towarów jest ograniczona do kwoty netto faktury za dostarczony towar, chyba że konsekwencje tego zwolnienia są w sposób oczywisty nieuzasadnione dla kupującego.

9.2. Sprzedający nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody spowodowane przez osoby trzecie.

ARTYKUŁ 10. BRAK NIEPRZYPISYWALNY

10.1. Jeżeli FLY-LAB zostanie utrudniony w wykonaniu umowy z powodu mobilizacji, zagrożenia wojną, wojną, strajkiem, wykluczeniem lub z innego rodzaju uchybienia, którego nie można przypisać, nie jest związany żadnym terminem i jest również upoważniony do wypowiedzenia umowy zawarta przez nią umowa w całości lub w części nie może być wykonywana w części bez konieczności podjęcia działań prawnych. FLY-LAB musi niezwłocznie powiadomić kupującego o zaistnieniu okoliczności niezawinionej wady.

10.2. We wszystkich przypadkach niedociągnięcia, którego nie można przypisać, druga strona będzie miała prawo do rozwiązania umowy, jeśli nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie kontynuowała umowę.

ARTYKUŁ 11. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

11.1. Wszystkie oferty, umowy i ich realizacja podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

11.2. Wszelkie spory, o ile wykraczają poza kompetencje sądu okręgowego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FLY-LAB.

INFORMACJE KONTAKTOWE FLY-LAB

FLY-LAB IS POWERED BY DERYAN BV

Marithaime 8, 6662 WD Elst

E-mail: [email protected] Numer

Izby Handlowej #######

Numer VAT #######

Numer telefonu +31 6 51214231

Menu
Moje konto
Zarejestruj się
Make ordering even easier!
  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere
Zarejestruj się
Zaloguj się
Or sign up here
Zapomniałeś hasła?
Favorites
Brak produktów na liście życzeń.
Koszyk
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
FILTRY
Język & Waluta
Valuta
EUR
£ GBP
PLN